ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

เช่น แพทย์ ผู้สอบบัญชี นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก นักแสดง ตัวแทนสินค้าขายตรง ตัวแทนประกันชีวิต ฯลฯ เป็นอาชีพที่ทำงานโดยอาจไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ และมีรายรับไม่เท่ากันทุกเดือน มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ตามแต่ปริมาณงาน ดังนั้น เมื่อมีรายได้ที่แตกต่างกันไป การวางแผนทางการเงิน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น ต้องมีวิธีการจัดสรรรายได้ที่ได้มาแต่ละครั้งเป็นเงินออมและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและจัดการให้ตัวเองมีเงินพอใช้สอดคล้องกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการประกันสุขภาพ การประกั​นชีวิต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และบรรเทาความเดือดร้อน กรณีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือหากเป็นการจะลงทุนเปิดกิจการ SMEs ของตัวเองก็ควรเริ่มจากการวางแผนธุรกิจ และหากยังมีเงินทุนไม่พอ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินก็อาจเป็นตัวช่วยให้คุณสร้างความฝันจนสำเร็จได้

freelance

นอกจากนี้ เรื่องการจัดการภาษีก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระควรให้ความสนใจ ที่แม้จะเป็นอาชีพอิสระเหมือนกัน แต่ที่มาของเงินได้แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันได้