ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่

​​​​การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) มักใช้สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะคำนวณดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องชำระจากเงินต้นทั้งก้อนที่คงที่ตลอดอายุของสัญญาแม้ว่าลูกค้าจะได้ทยอยผ่อนชำระเงินต้นบางส่วนไปเรื่อย ๆ แล้วก็ตาม โดยมีวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

Image

ตัวอย่าง


เช่น วัลลภทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับธนาคารแห่งหนึ่ง มูลค่า 100,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดระยะเวลาในการเช่าซื้อ 2 ปี หรือ 24 เดือน สัญญากำหนดให้วัลลภต้องชำระเงินแก่ธนาคารทุกเดือน วัลลภจะต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารเดือนละเท่าใด

Image