บริการข้อมูล API

Application Programming Interface หรือ API เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านผู้ให้บริการกับระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านผู้ขอรับบริการแบบอัตโนมัติ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ทีมจัดการข้อมูลเศรษฐกิจ :

คุณร่ำรวย เงินทอง

Tel: 0-2356-8687 to 90

dmsip@bot.or.th

 • ​อัตราดอกเบี้ย

 • ​อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

 • ​ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER)

 • ราคาขายส่งสินค้าโภคภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร

 • ​ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยจำแนกตามอุตสาหกรรม

 • ​ดัชนีต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่วยการผลิต

 • ​อัตราเงินเฟ้อ

 • ​อัตราการว่างงานจำแนกตามภาค

 • อัตราการว่างงานจำแนกตามอุตสาหกรรมที่เคยทำ

 • อัตราการว่างงานจำแนกตามการศึกษา

 • ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวม

ติดต่อสอบถาม

งานนวัตกรรมข้อมูล :  โทร. 0-2283-5623 , 0-2356-7410  Email: DataInnovation-DMD@bot.or.th