คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย (กตส.)

 

มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ

​องค์ประกอบของคณะกรรมการ

นายมนัส แจ่มเวหา

นายมนัส แจ่มเวหา

ประธานกรรมการ

นายสุภัค ศิวะรักษ์

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการ

นางสาวเยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย

นางสาวเยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย

กรรมการ

นายสาทร โตโพธิ์ไทย

นายสาทร โตโพธิ์ไทย

กรรมการ

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. สอดส่องดูแลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
3. กำกับดูแลให้ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม ตามกรอบการควบคุมภายในที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล
4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณของธนาคารแห่งประเทศไทย
5. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน รวมทั้งให้มีการประสานงานระหว่าง ผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ความถี่ในการจัดประชุม

 

อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

  • กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย