นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

gov1

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ชื่อ นามสกุล  ​      นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์​​​​

วัน เดือน ปีเกิด     19 กันยายน 2489

gov1

2512

ปริญญาตรี จาก Williams College

2516

ปริญญาเอก จาก Massachusetts Institute of Technology

2529 - 2531

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

2531 - 2532

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

2533 - 2536

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

2537 - 2538

ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส

2538 - 2540

รองผู้ว่าการ

31 ก.ค. 2540 - 4 พ.ค. 2541

ผู้ว่าการ

2521 - 2522

ผู้ช่วยพิเศษรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

2531

กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย

2534 - 2538

กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย

2534 - 2539

กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2535 - 2536

กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย​

27 ก.ย. 2539 - 18 พ.ย. 2539

รัฐมนตรีช่วยว่าการและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2527 - 2540

กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2533 - 2534

รองประธาน และรักษาการประธาน Economic Society of Thailand

2535 - 2537

กรรมการสภามหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​​​