สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว

จำแนกตามระยะเวลาในการดำเนินการยุติเรื่อง

สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาในการดำเนินการยุติเรื่อง

 

หมายเหตุ : 

- ข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงินนี้เป็นข้อมูลที่ ธปท. ได้รับจากผู้ให้บริการทางการเงินและเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินเปรียบเทียบข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการจัดทำ การยกเลิก การเผยแพร่ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการอื่นใดทุกกรณี

D-SIBs หรือ Domestic Systemically Important Banks หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ และทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินพื้นฐานที่สำคัญ เช่น เงินฝาก สินเชื่อ การโอนเงินชำระเงิน ในปริมาณสูง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

Non D-SIBs หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ใช่ D-SIBs