ผู้ให้บริการที่มีเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทปัญหา

ผู้ให้บริการที่มีเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก จำแนกตามประเภทปัญหา

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนภูมิแนวโน้มเรื่องร้องเรียน จำแนกตามประเภทปัญหา

 

หมายเหตุ : ข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงินนี้เป็นข้อมูลที่ ธปท. ได้รับจากผู้ให้บริการทางการเงินและเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินเปรียบเทียบข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการจัดทำ การยกเลิก การเผยแพร่ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการอื่นใดทุกกรณี