ผู้ให้บริการที่มีสัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วที่ใช้เวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 30 วัน ต่อเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วทั้งหมดสูงสุด 5 อันดับแรก

ผู้ให้บริการที่มีสัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วที่ใช้เวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 30 วัน ต่อเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้วทั้งหมดสูงสุด 5 อันดับแรก

 

หมายเหตุ : ข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงินนี้เป็นข้อมูลที่ ธปท. ได้รับจากผู้ให้บริการทางการเงินและเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินเปรียบเทียบข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการจัดทำ การยกเลิก การเผยแพร่ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการอื่นใดทุกกรณี