ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (7) : มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย