​ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

สรุปสาระสำคัญ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 กฎหมายที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีอำนาจและหน้าที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ออกประกาศเพื่อควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุขแห่งสาธารณชน อ่านต่อ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th