การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ​(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)

-448 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

      การเข้ามามีบทบาทของสินทรัพย์ดิจิทัลส่งผลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญและพยายามปรับตัว การสร้างความสมดุลระหว่างการสนับสนุนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เกิดประโยชน์ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นหลักคิดสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีมาตรฐานการให้บริการ มีการดูแลด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน ความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการคุ้มครองลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินโดยรวม

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

7 - 25 กรกฎาคม 2565

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

การปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เพื่อกำกับให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินสามารถประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่มีความยืดหยุ่น โดยมีการดูแลด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน ความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ตลอดจนการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้อง และดูแลผลกระทบต่อระบบการเงินโดยรวม

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานขอบเขตการประกอบธุรกิจทางการเงิน
ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1
Email : SOB-RPD1@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  7 ก.ค. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ที่ประกอบธุรกิจและทาธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

  SOB-RPD1@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานขอบเขตการประกอบธุรกิจทางการเงิน
ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1
Email : SOB-RPD1@bot.or.th

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *