การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.ฎ. กำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

-652 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ
 • ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการให้บริการแก่ ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง มีอัตราการขยายตัวสูงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีปริมาณธุรกรรมที่มีนัยสำคัญทั้งในเชิงระบบเศรษฐกิจและระดับหนี้ครัวเรือนในภาพรวมของประเทศไทย 
 • การตรากฎหมายกำหนดให้การประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่า แบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ ภายใต้ บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการกำกับดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินและการคุ้มครอง ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงและได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น 

 

15 - 31 สิงหาคม 2565

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

การจัดทำ พ.ร.ฎ. กำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินและคุ้มครองผู้บริโภค

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
Email : FSD-RetailLending@bot.or.th

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิเคราะห์การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านเครดิต 2 ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  15 ส.ค. 2565

  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.ฎ. กำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

  ฝ่ายกลยุทธ์สภาบันการเงิน

  FSD-RetailLending@bot.or.th

  ฝ่ายกลยุทธ์สภาบันการเงิน

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  15 ส.ค. 2565

  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) พ.ร.ฎ. กำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

  ฝ่ายกลยุทธ์สภาบันการเงิน

  FSD-RetailLending@bot.or.th

  ฝ่ายกลยุทธ์สภาบันการเงิน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
Email : FSD-RetailLending@bot.or.th

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *