การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้

เหลือเวลาอีก -498 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธปท. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยโปรดให้ความเห็นในแบบสอบถามและส่งกลับมาที่ งานวิเคราะห์การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ทางอีเมล MC-offsite-FCD@bot.or.th ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ โดยมีเจตนารมณ์ให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดไม่สร้างภาระมากเกินไปสำหรับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ให้พึงอยู่ในวิสัยที่ลูกหนี้จะสามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ ไม่เร่งการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ และไม่เสียวินัยทางการเงิน รวมถึงให้การตัดชำระหนี้สามารถลดภาระหนี้เงินต้น เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสจ่ายชำระปิดหนี้ได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อลูกหนี้ทุกกลุ่มโดยมีพื้นฐานบนหลักการเดียวกัน และการบังคับใช้หลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ธปท. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้มีสาระสำคัญคือ (1) ขยายขอบเขตหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม (2) ขยายขอบเขตผู้ให้บริการทางการเงินให้รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และ (3) ปรับปรุงหลักเกณฑใหชัดเจนไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจกรณีสัญญาที่มีกฎหมายบังคับใช้เป็นกฎหมายต่างประเทศ

 

ธปท. จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ โดยโปรดให้ความเห็นในแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและส่งกลับมาที่ งานวิเคราะห์การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ทางอีเมล MC-offsite-FCD@bot.or.th ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิเคราะห์การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
Email : MC-offsite-FCD@bot.or.th

 • เอกสาร

  28 พ.ย. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้

  ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MC-offsite-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *