การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

-516 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ
 • สถาบันการเงินต้องจัดให้มีกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk management framework: ORMF) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงภาพรวม (enterprise risk management: ERM) ขององค์กร
 • ORMF ต้องครอบคลุมในเรื่องการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (change management) รวมถึงมีความพร้อมดำเนินการธุรกรรมสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ (operational resilience) ด้วย
 • บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจทางการเงินด้วยเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและการให้การสนับสนุนระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

20 ธันวาคม 2565 - 23 มกราคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล ซึ่ง ธปท. กำหนดองค์ประกอบของกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk management framework: ORMF) โดยอ้างอิงจากแนวทางของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่อง การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (change management) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเตรียมความพร้อมดำเนินการธุรกรรมสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ (operational resilience) รวมถึงให้รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของ ORMF ให้ชัดเจนขึ้น

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านปฏิบัติการ
ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน
Email : FIOP-RPD@bot.or.th 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  20 ธ.ค. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  FIOP-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *