การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

-198 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแนวนโยบาย ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

3 พฤศจิกายน 2566 – 18 พฤศจิกายน 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

 • ปัจจุบันคำจำกัดความของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่ได้จำแนกประเภทการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่อาจแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาและจำแนกความเสี่ยงของลูกหนี้ รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงิน  
 • ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับปรุงคำจำกัดความของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยกำหนดประเภทการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามสถานะของลูกหนี้ เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถจำแนกและสะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อย่างเหมาะสม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 5837 หรือ 0 2356 7539 หรือ 0 2356 7365 หรือ 0 2283 6837

อีเมล CP-RPD@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  31 ต.ค. 2561

  แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *