การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้

-169 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

23 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีเจตนารมณ์ให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไม่สร้างภาระเกินสมควรจนทำให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้ แต่ยังสะท้อนต้นทุนและไม่ทำให้ลูกหนี้เสียวินัยทางการเงิน รวมถึงให้การตัดชำระหนี้สามารถลดภาระหนี้เงินต้น เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสจ่ายชำระปิดหนี้ได้

 

 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ธปท. ได้นำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ได้มีการปรับแก้ไขเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายขอบเขตประกาศให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือที่ทำธุรกิจคล้ายสถาบันการเงิน รวมถึงปรับหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เช่น สัญญาที่มีกฎหมายบังคับใช้เป็นกฎหมายต่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อลูกหนี้ทุกกลุ่มโดยมีพื้นฐานบนหลักการเดียวกัน และการบังคับใช้หลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ธปท.

 

 • เพื่อให้การบังคับใช้หลักเกณฑ์ครอบคลุมผู้ให้บริการที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. รวมทั้งรายละเอียดหลักเกณฑ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและประเภทสินเชื่อ จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญ คือ
  1. ขยายขอบเขตประกาศให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)
  2. ยกเว้นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้กับธุรกรรมซื้อคืน (Repo) ในตลาดเงิน (Money market) เพิ่มเติมจากเดิมที่ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือที่ทำธุรกิจคล้ายสถาบันการเงิน
  3. กำหนดแนวทางการตัดชำระหนี้สำหรับสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเงินต้นงวดเดียว (Bullet loan) ให้สะท้อนต้นทุนที่เทียบได้กับการกู้ยืมต่อไปอีก

เอกสารและช่องทางเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

 • เอกสารร่างหลักเกณฑ์

link เอกสาร

 

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์

link survey

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 2

ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

อีเมล MCPolicy2-FCD@bot.or.th

โทรศัพท์  0 2283 5933, 0 2283 5834

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  23 พ.ย. 2566

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MCPolicy2-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *