การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

-263 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ประกอบธุรกิจ) ที่มีคุณสมบัติและการดำเนินการตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนดสามารถประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทได้เป็นการทั่วไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ของ ธปท. และประเด็นต่าง ๆ ในหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนขึ้น 

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

30 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ประกอบธุรกิจ) โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติและการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถให้ประกอบธุรกิจอื่นบางประเภทได้เป็นการทั่วไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ  รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ของ ธปท. และประเด็นต่าง ๆ ในหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนขึ้น

 

ธปท. จึงขอเปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

 • เอกสาร

  30 พ.ย. 2566

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

  ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

  OversightDivisionPSD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

เอกสารและช่องทางเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

 • เอกสารร่างหลักเกณฑ์

link เอกสาร

 

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์

link survey

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมนโยบายกำกับระบบการชำระเงิน 2 

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน  

Email : OversightDivisionPSD@bot.or.th