การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง  หลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-183 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

1 ธันวาคม 2566 – 15 ธันวาคม 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

เพื่อส่งเสริมให้กิจการร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการประกอบกิจการ โดยมีความจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนจากการถือหรือมีหุ้น การกู้ยืม หรือการค้ำประกัน 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 5837 หรือ 0 2356 7365 หรือ 0 2356 7051

อีเมล CP-RPD@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 1/2565

  14 ม.ค. 2565

  หลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศ ธปท. สนส. 3/2567

  13 พ.ค. 2567

  รายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็น

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ประกาศ ธปท. สนส. 3/2567

  13 พ.ค. 2567

  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  CP-RPD@bot.or.th

  งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *