การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 7 ฉบับ เพื่อรองรับการถือปฏิบัติตาม TAS/TFRS ที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของ SFIs 

 

-90 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

เนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) จะเริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับการจัดทำงบการเงินที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศและแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 ฉบับ ที่ปรับปรุงเพื่อรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

26 มีนาคม 2567 – 25 เมษายน 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

เนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) จะเริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน สำหรับการจัดทำงบการเงินที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีการจัดชั้น การกันเงินสำรอง การตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขาย ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ดังนั้น ธปท. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของ SFIs
  2. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกรรมนโยบายรัฐ
  3. แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ของ SFIs อย่างยั่งยืน
  4. การจัดทำและการประกาศงบการเงินของ SFIs
  5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบัญชีของ SFIs
  6. การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์ รอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  7. หลักเกณฑ์การกำกับดูแล SFIs ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายบัญชีสถาบันการเงิน ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 5313 หรือ 0 2283 6821 

อีเมล Ap-rpd@bot.or.th

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *