การเปิดรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อ

เหลือเวลาอีก -25 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นปรับปรุงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อตามโครงการ Regulatory Impact Assessment (RIA) ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย  

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

10 - 24 เมษายน 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

     ด้วยสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน (สง.) มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทเศรษฐกิจตามลำดับ ซึ่งบางกรณีส่งผลให้สถาบันการเงินมีความจำเป็นและความเร่งด่วนในการปรับตัวให้เท่าทัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงหลักการของการกำกับดูแลที่ดี ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดังนั้น ธปท. จึงเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อ ดังนี้

     1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อได้มีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น โดยยังคงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้บนพื้นฐานหลักการเช่นเดียวกับเกณฑ์ปัจจุบัน ได้แก่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การนับลูกหนี้รายใหญ่สำหรับธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าและแฟ็กเตอริง (factoring) การประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และการทำธุรกรรมถ่ายโอนหรือรับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต (Risk Participation)

     2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของ สง. 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านเครดิต ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 5837 หรือ 0 2356 7051 หรือ 0 2356 7365 หรือ 0 2283 6955

อีเมล CP-RPD@bot.or.th

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *