การเปิดรับฟังความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

7 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และกฎหมายลำดับรองที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว ตามแนวทางของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. หรือเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

20 มิถุนายน 2567 – 19 กรกฎาคม 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

โดยเหตุที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยเมื่อบังคับใช้กฎหมายไประยะหนึ่งตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น และยังคงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายข้างต้นหรือไม่ โดยในการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องคำนึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย รวมถึงความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย ซึ่งกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน[1] เป็นกฎหมายที่เข้าข่ายต้องดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้บังคับกฎหมาย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงจัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์ม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย[2] เว็บไซต์ของ ธปท. หรืออีเมลงานกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเงิน ส่วนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน e-mail : fog_ecst@bot.or.th

 

[1] กฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หมายถึง พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายลำดับรองทั้งหมดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

[2] แสดงความคิดเห็น (law.go.th)

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

e-mail : fog_ecst@bot.or.th

โทรศัพท์ : 0 2356 7349, 0 2283 5593, 0 2356 7348

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • Consultation Paper

  20 มิ.ย. 2567

  เอกสารรับฟังความคิดเห็น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

  ส่วนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

  fog_ecst@bot.or.th

  ส่วนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

 • แบบฟอร์มรับฟังความเห็น

  20 มิ.ย. 2567

  แบบฟอร์มรับฟังความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

  ส่วนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

  fog_ecst@bot.or.th

  ส่วนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *