การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้

4 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย และระบบกลางทางกฎหมาย 

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

2 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2567

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศ ธปท. ที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีเจตนารมณ์ให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไม่สร้างภาระเกินสมควรจนทำให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้ แต่ยังสะท้อนต้นทุนและไม่ทำให้ลูกหนี้เสียวินัยทางการเงิน รวมถึงให้การตัดชำระหนี้สามารถลดภาระหนี้เงินต้น เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสจ่ายชำระปิดหนี้ได้
 • เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 และ 2566 ธปท. ได้นำร่างประกาศที่ได้มีการปรับแก้ไขเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (1) ขยายขอบเขตประกาศให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform) (2) ขยายขอบเขตให้การคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือที่ทำธุรกิจคล้ายสถาบันการเงิน และธุรกรรมซื้อคืน (Repo) ในตลาดเงิน (Money market) (3) กำหนดแนวทางการตัดชำระหนี้สำหรับสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเงินต้นงวดเดียว (Bullet loan) ให้สะท้อนต้นทุนการให้สินเชื่อของธุรกรรมดังกล่าว (4) ปรับหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เช่น สัญญาที่มีกฎหมายบังคับใช้เป็นกฎหมายต่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์ครอบคลุมผู้ให้บริการและลูกหนี้ทุกกลุ่ม รวมทั้งรายละเอียดหลักเกณฑ์มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและประเภทสินเชื่อ
 • เพื่อให้การบังคับใช้หลักเกณฑ์ครอบคลุมสินเชื่อและธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อทุกประเภทและเพื่อรองรับการนำกลไกการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้ (Risk based pricing) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อ จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในครั้งนี้ โดยกำหนดให้หนี้บัตรเครดิตอยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่ไม่ได้กำหนดให้ผ่อนชำระเป็นงวดเช่นเดียวกับกรณีบัตรกดเงินสด

เอกสารและช่องทางเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์
  link survey

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 2

ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

อีเมล MCPolicy2-FCD@bot.or.th

โทรศัพท์  0 2283 5933, 0 2356 7837

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์ สกส2. 9/2563

  23 พ.ย. 2566

  ประกาศ สกส2. 9/2563 หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MCPolicy2-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฎหมาย *