พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2567

09 มีนาคม 2567

ธปท. ร่วมกับสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสมาคมธนาคารไทย จัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2567 ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และกองทุนสวัสดิการชุมชนที่นำหลัก "ธรรมาภิบาล" มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs และกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ดำเนินงานอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ "สามก๊ก" ฉบับ "ธรรมาภิบาล" ณ ห้อง@BOT อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567

1
2
BOT2
4

Video Related

พิธีมอบรางวัล

Video พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2567

09 มี.ค. 2567

ฮิลล์คอฟฟ์

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2567 : บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

09 มี.ค. 2567

วันเวนเชอร์

รางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น แห่งปี 2567 : บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด

09 มี.ค. 2567

เอ.จี.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล

รางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น แห่งปี 2567 : บริษัท เอ.จี.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

09 มี.ค. 2567

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2567 : บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

09 มี.ค. 2567

กองทุุนสวัสดิการชุุมชนที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2567

Video กองทุุนสวัสดิการชุุมชนที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2567

09 มี.ค. 2567

ดกดกดกดก