การแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 23/2566 | 24 พฤษภาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566) มีมติแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566) คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ดังนี้ 

 

1. แต่งตั้ง นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน  เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลง 

2. ย้าย นายอัมพร แสงมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

3. ย้าย นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

4. เลื่อนตำแหน่ง นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน   

5. เลื่อนตำแหน่ง นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

0 2356 7053