กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 49/2566 | 02 พฤศจิกายน 2566

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 และเพิ่มวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566

 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 พฤศจิกายน 2566

Holiday

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายด้านปฏิบัติการ

FIOP-RPD@bot.or.th

วันหยุดธนาคาร สถาบันการเงิน