แถลงข่าวร่วม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการทำธุรกิจและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ 

แถลงข่าวร่วม | 24 มกราคม 2567

head

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการส่งเสริมการทำธุรกิจและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ธปท. ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัลทั้งด้านการค้าและด้านการชำระเงิน โดยจะร่วมกันดำเนินนโยบายและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการค้าและการชำระเงินของบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการที่เตรียมเข้าจดทะเบียน ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจ หรือ “PromptBiz” ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ตรงกับเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการสนับสนุนและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีการนำดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับประเทศไทย

 

PromptBiz เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าและการชำระเงินแบบข้ามธนาคาร ตั้งแต่การวางบิล การชำระเงิน และการออกใบเสร็จ อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเวลาของภาคธุรกิจ สามารถตรวจสอบกระทบยอด (reconcile) ข้อมูลการค้ากับการชำระเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ สามารถใช้ข้อมูลต่อยอดไปยังธุรกรรมอื่น เช่น การให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ สำหรับระบบ PromptBiz ได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว โดยธนาคารนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะขยายจำนวนผู้ให้บริการทั้งธนาคาร และ non-bank เพิ่มขึ้นอีกในระยะต่อไป

 

ภาคธุรกิจที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลบริการ PromptBiz ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Relationship Manager) ของธนาคารทั้ง 5 แห่งดังกล่าว และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธปท. https://www.bot.or.th/th/financial-innovation/digital-finance/digital-payment/promptbiz.html หรือโทร. 02 283 6858 รวมถึงสามารถติดตามกิจกรรมและข้อมูลเผยแพร่ด้านการทำธุรกิจดิจิทัล ผ่านช่องทาง SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.setlink.set.or.th/main

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 มกราคม 2567

01