แถลงข่าวร่วม "การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2567"

แถลงข่าวร่วม | 16 กุมภาพันธ์ 2567

head

แถลงข่าวร่วม 

“การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1/2567” 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คณะทำงานฯ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม 26 หน่วยงาน* ได้จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 2

 

การจัดทำ Thailand Taxonomy มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจและภาครัฐมีมาตรฐานเดียวกันที่สามารถเป็นแนวทางอ้างอิงในการจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสากลและเหมาะสมกับบริบทของไทย อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการจัดสรรเงินทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะมิติด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Climate change mitigation) ในภาคพลังงานและภาคการขนส่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดก่อน และได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566  

 

สำหรับการจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 นี้ เป็นการขยายขอบเขตเพิ่มเติมให้ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจอื่นที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงและมีกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติอื่น ๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ภาคการจัดการของเสีย และภาคการเกษตร ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะทำงานฯ และที่ปรึกษาจาก Climate Bonds Initiative (CBI) DNV และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยได้รับการสนับสนุนจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

 

ทั้งนี้ ในการจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 คณะทำงานฯ จะมีการหารือและเปิดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ภาคการเงิน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 จากสาธารณชนประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567   

*หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 26 หน่วยงาน ได้แก่ 

 

1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. กรมวิชาการเกษตร
9. กรมการข้าว
10. กรมป่าไม้
11. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
12. กรมปศุสัตว์
13. กรมประมง
14. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15. กรมโยธาธิการและผังเมือง
16. กรมควบคุมมลพิษ
17. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
19. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมฯ
20. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
21. สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
22. สมาคมอาคารชุดไทย
23. สภาวิศวกร
24. สมาคมธนาคารไทย
25. สมาคมธนาคารนานาชาติ
26. สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

16 กุมภาพันธ์ 2567

 

 1
2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

โทร : 0 2283 6686

taxonomy@bot.or.th

สถาบันการเงิน การเงินเพื่อความยั่งยืน