แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 12/2567 | 29 มีนาคม 2567

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยเศรษฐกิจในภาคบริการขยายตัวตามรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาก ด้านการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นในบางหมวดขณะที่การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำปรับลดลงเนื่องจากหลายกลุ่มสินค้ายังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยเชิงโครงสร้างการผลิตของไทย ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลาง
  • เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากเดือนก่อนจากหมวดพลังงานเป็นสำคัญ ตามราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยตามราคาอาหารในหมวดพื้นฐาน จากผลของฐานสูงในปีก่อน ตลาดแรงงานทรงตัวจากเดือนก่อนโดยการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงถูกชดเชยด้วยการจ้างงานในภาคบริการ ด้านการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อ ตราสารหนี้และตราสารทุน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะ 1) จีน ซึ่งได้รับผลดีจากมาตรการวีซ่าฟรีและเทศกาลตรุษจีน (2) มาเลเซีย จากการท่องเที่ยวก่อนการถือศีลอดในช่วงรอมฎอนที่เร็วกว่าปกติในปีนี้ และ 3) ญี่ปุ่น หลังชะลอไปในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับมีวันหยุดยาว

 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์จากการนำเข้าสินค้าทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นในหลายหมวด โดยเฉพาะการนำเข้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ขยายตัวสูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหมวดก่อสร้างลดลงจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขณะที่พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทรงตัว แม้พื้นที่ฯ เพื่ออุตสาหกรรมและโรงงานเพิ่มขึ้นตามการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

 

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากปัจจัยชั่วคราวตามการเร่งผลิตปิโตรเลียม หลังปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในเดือนก่อน ประกอบกับการผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ที่ปรับดีขึ้นจากการผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น สอดคล้องกับการส่งออกไปจีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม การผลิตหมวดยานยนต์ลดลงจากทั้งการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ

 

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายในหมวดบริการและสินค้าไม่คงทน ส่วนหนึ่งยังได้รับผลดีจากมาตรการภาครัฐทั้งการอุดหนุนราคาพลังงานและการลดหย่อนภาษีต่อเนื่องจากเดือนก่อน ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนลดลง โดยเฉพาะยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงในหลายหมวดสินค้าโดยเฉพาะ 1) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตามการส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสารไปสหรัฐฯ รวมถึงการส่งออกแผงวงจรรวมและฮาร์ดดิสไดรฟ์ไปจีนและฮ่องกง 2) ยานยนต์ ตามการส่งรถกระบะไปออสเตรเลียเป็นสำคัญ และ 3) ปิโตรเลียม จากการส่งออกไปอาเซียน อย่างไรก็ดี การส่งออกในบางหมวดปรับเพิ่มขึ้น อาทิ การส่งออกน้ำตาลไปอาเซียน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ไปสหรัฐฯ และเครื่องปรับอากาศไปยุโรป

 

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าสินค้าทุนโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์จากไต้หวันและเครื่องจักรจากยุโรป และสินค้าอุปโภคและบริโภคตามการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สินค้าเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และอาหาร

 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางที่ยังหดตัวสูงตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า และรายจ่ายประจำที่หดตัวจากผลของฐานสูงในปีก่อนตามการเลื่อนเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษาเป็นสำคัญ รวมถึงปีก่อนมีการเบิกจ่ายในมาตรการลดค่าไฟฟ้าและโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว สำหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัว จากผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายในโครงการด้านคมนาคม

 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากหมวดพลังงานเป็นสำคัญจากราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยตามราคาอาหารในหมวดพื้นฐานจากผลของฐานสูงในปีก่อน แม้ราคาในหมวดอาหาร อาทิ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหารบริโภคนอกบ้านยังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ด้านตลาดแรงงานทรงตัวจากเดือนก่อนโดยการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงถูกชดเชยด้วยการจ้างงานในภาคบริการ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน ด้านการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนทั้งสินเชื่อ ตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายกิจการและจ่ายคืนหนี้บางส่วน สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เฉลี่ยอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดปรับคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ช้าออกไป หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจไทยออกมาต่ำกว่าคาด

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 มีนาคม 2567

รายเดือน_กุมภาพันธ์-67

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานเศรษฐกิจมหภาค

0 2283 5639

macroeconomic-epd@bot.or.th

เอกสารแถลงข่าวทั้งหมด