แถลงข่าวร่วมธนาคารกลางบรูไนดารุสซาลาม และธนาคารแห่ง สปป. ลาว เข้าร่วมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค

แถลงข่าวร่วม | 03 เมษายน 2567

head

แถลงข่าวร่วม
ธนาคารกลางบรูไนดารุสซาลาม และธนาคารแห่ง สปป. ลาว เข้าร่วมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค

ธนาคารกลางบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam Central Bank : BDCB) และธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR: BOL) ได้เข้าร่วมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค (Regional Payment Connectivity: RPC) อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้แสดงความสนใจเข้าร่วม โดย BDCB ได้ลงนามในเอกสารแนบของบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาค (MOU RPC) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่ BOL ได้ลงนามในเอกสารแนบของ MOU RPC ในวันที่ 3 เมษายน  2567 ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 11 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว

 

การเข้าร่วมของ BDCB และ BOL ทำให้ธนาคารกลางในอาเซียนที่เป็นสมาชิกภายใต้ MOU RPC มีจำนวน 8 ประเทศ ทั้งนี้ RPC ริเริ่มโดยธนาคารกลางของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เมื่อปลายปี 2565 และธนาคารกลางเวียดนามเข้าร่วมเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ในระยะต่อไป คาดว่า RPC จะขยายไปยังประเทศอื่นในอาเซียน และประเทศนอกกลุ่มอาเซียนด้วย 

 

RPC เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ถูกลง รวดเร็ว โปร่งใส และเข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2565 โครงการ RPC ได้เสริมสร้างขีดความสามารถของธนาคารกลางในการเชื่อมต่อการชำระเงินในภูมิภาค ผ่านทั้ง QR code-based payment และระบบ Fast Payment โดยความร่วมมือในระดับภูมิภาคนี้ จะช่วยทำให้ประเทศที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน รวมถึงการทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เข้าถึงตลาดในต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการโอนเงินของแรงงาน

 

Hajah Rokiah binti Haji Badar ผู้ว่าการ BDCB แสดงความยินดีที่ได้ลงนามใน MOU RPC ร่วมกับธนาคารกลางของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และกล่าวว่าขอบเขตความร่วมมือใน MOU นี้ จะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างธนาคารกลาง

 

Bounleua Xinxayvoravong ผู้ว่าการ BOL กล่าวว่า การลงนาม MOU RPC เป็นพัฒนาการที่สำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียน โดยการทำให้ธุรกรรมทางการเงินถูกลง รวดเร็ว ด้วยระบบการชำระเงินที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวและความยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน

 

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย

ธนาคารกลางมาเลเซีย

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์

ธนาคารกลางสิงคโปร์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารกลางเวียดนาม

ธนาคารกลางบรูไน

ธนาคารแห่ง สปป. ลาว

3 เมษายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: 

Bank Indonesia

Head of Communication Department

Erwin Haryono

Governor Assistant

Tel: (+62 21) 131

Email: bicara@bi.go.id

Bank Negara Malaysia

Strategic Communications Department

Email: communications@bnm.gov.my

Monetary Authority of Singapore

Corporate Communications

Division

Bridgitte Lee 

Deputy Director 

Tel: +65 6229 9262

Email: Bridgitte_LEE@mas.gov.sg 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

Email: crossborderpayments@bot.or.th

State Bank of Vietnam

Department of International Cooperation

25 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi

Email: ieod@sbv.gov.vn

Brunei Darussalam Central Bank

Corporate Communications

Managing Director’s Office

Tel: +673 831 8388

Email: corpcomms@bdcb.gov.bn

Bank of the Lao PDR

International Cooperation Department

Tel: +856 21 213120

Email: icd@bol.gov.la