การเปิดทดสอบการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ (Programmable Payment) ภายใต้กรอบ Enhanced Regulatory Sandbox

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 23/2567 | 11 มิถุนายน 2567

นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพัฒนาการของนวัตกรรมการเงินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Distributed Ledger Technology และ Smart Contract มาพัฒนานวัตกรรมบริการทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่ง ธปท. เล็งเห็นศักยภาพและประโยชน์ของเทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้นทุนการบริการและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทางการเงิน  

 

ธปท. มีแนวนโยบาย Responsible Innovation ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อระบบเศรษฐกิจและภาคการเงิน จึงเปิดโครงการทดสอบนวัตกรรม Programmable Payment ซึ่งเป็นการชำระราคาค่าสินค้าและบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีกำหนดเงื่อนไขการทำธุรกรรมไว้อัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

 

ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นการทดสอบภายใต้กรอบ "Enhanced Regulatory Sandbox" ที่ขยายขอบเขตการทดสอบใน Regulatory Sandbox ปัจจุบันให้ครอบคลุมนวัตกรรมทางการเงินที่ ธปท. ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ โดย ธปท. มีกลไกทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของนวัตกรรมการเงิน รวมถึงกำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไป

 

โครงการทดสอบ Programmable Payment นี้ เปิดสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และบริษัทอื่น ๆ ที่มีความสนใจ โดยสามารถสอบถามและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กันยายน 2567

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 มิถุนายน 2567

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

0 2356 7068

financialtechnologyoffice@bot.or.th

regulatory sandbox