Regulatory Sandbox

การทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเงินของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงินและถูกนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทางการเงิน โดยผู้ใช้บริการทางการเงินจะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่หลากหลายและตรงกับความต้องการ ผ่านช่องทางการใช้บริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ส่วนผู้ให้บริการทางการเงินก็จะสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการลดต้นทุนการดำเนินงาน หรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถกำหนดค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการได้ อย่างไรก็ดี การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงินหรือนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการชำระเงินและเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมของประเทศได้เช่นเดียวกัน จึงต้องมีการประเมินและติดตามความเสี่ยง รวมถึงวางแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมควบคู่กันด้วย

    

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Regulatory Sandbox Guidelines

  • แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory Sandbox Guidelines)

  • แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) ในการให้บริการทางการเงิน

  • แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการให้บริการทางการเงิน

  • คำถามคำตอบที่พบบ่อย (FAQ)

การทดสอบการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ (Programmable Payment) ภายใต้กรอบ Enhanced Regulatory Sandbox

  • กรอบการทดสอบการชำระราคาที่มีการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ (Programmable Payment)

  • แบบประเมิน Programmable Payment