การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 22/2567 | 11 มิถุนายน 2567

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมได้คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ดังนี้

 

1. นายคณิสร์ แสงโชติ
2. นางสาวพิภาวิน สดประเสริฐ
3. นางเมธินี จงสฤษดิ์หวัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 มิถุนายน 2567  

bot

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

0 2283 6449

cs_team@bot.or.th