ธนบัตรที่ระลึก

ชุด​ธนบัตรที่ระลึกเ​ฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

เบื้องซ้ายมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นภาพประธาน ตอนกลางของธนบัตรชนิดราคา 1 บาท มีภาพการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี 2493 ชนิดราคา 5 บาท มีภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบพระนักษัตร ในปี 2506 และชนิดราคา 10 บาท มีภาพการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในปี 2549 เรียงตามลำดับ

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

เป็นภาพลำดับเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายในโครงตัวเลขไทย " ๙ " 
ข้อมูลธนบัตร
  • ​ขนาด : 22.9 x 14.7 เซนติเมตร 

จ่ายแลกในราคา 100 บาท พร้อมแผ่นพับ

  • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550
  • วันออกใช้ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.