ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพด้านหน้า

มีลักษณะและสีเช่นเดียวกับธนบัตรแบบสิบหกชนิดราคา 500 บาท

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพด้านหลัง

  • พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นอัคราภิรักษศิลปิน

  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

  • พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพที่เป็นฝีมือของราษฎรในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ณ บ้านรวมไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ภาพโขนพระราชทาน ชุด จองถนน ภาพกระเป๋าย่านลิเภาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งภาพพรรณไม้ ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยเป็นมงคลนาม ได้แก่ คัทลียาควีนสิริกิติ์และกุหลาบควีนสิริกิติ์

ข้อมูลธนบัตร

แนวความคิดในการออกแบบธนบัตร นำมาจากพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" มีความหมายว่า "ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ" ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญานี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยและชาติบ้านเมือง อาทิ ชุดไทยพระราชนิยม งานด้านศิลปาชีพ และโขนพระราชทาน

  • ลักษณะพิเศษ ลายรัศมีสีส้มเบื้องหลังพระฉายาลักษณ์และภาพกุหลาบควีนสิริกิติ์ และในส่วนที่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีส้ม จะเป็นสีเหลืองเรืองแสง เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง
  • ขนาด  72 X 156 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 
  • ชนิดราคา 500 บาท  ​
  • จ่ายแลกในราคา 500 บาท 
  • ประกาศออกใช้ ​ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
  • วันออกใช้  ​วันที่ 11 สิงหาคม 2559 

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.