การกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ทำไมต้องมีการกำกับดูแล

ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการให้บริการประชาชนในวงกว้าง แต่ยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลหลัก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ ธปท. กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม

เช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภายใต้การกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจจะให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกันและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

hpls

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน ธปท.

1213

FCD-HPLS@bot.or.th