ความจำเป็นของการกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ทำไมต้องมีการกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 

ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการให้บริการกับประชาชนทั่วไปในวงกว้างและมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและการบริโภคประเภทอื่น

 

คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ XXX เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. … (ร่าง พ.ร.ฎ. เช่าซื้อฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวให้ประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน พร้อมทั้งคุ้มครองดูแลผู้บริโภคให้ได้รับการบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ปัจจุบันร่าง พ.ร.ฎ. เช่าซื้อฯ อยู่ระหว่างกระบวนการตรากฎหมาย โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเวลา xx วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายงานตัว และจัดทำร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนภายหลังร่างพ.ร.ฎ. เช่าซื้อฯ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว