ทำไมต้องมีการกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ความจำเป็นในการกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 

ธุรกิจการให้เช่าซื้อลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการให้บริการกับประชาชนทั่วไปในวงกว้างและมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและการบริโภคประเภทอื่น

 

คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ XXX เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. … โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. สง.ฯ โดยให้อำนาจ ธปท. กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวให้ประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน  พร้อมทั้งคุ้มครองดูแลผู้บริโภคให้ได้รับการบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม

 

สามารถอ่านรายละเอียด พ.ร.ฎ. เช่าซื้อฯ ได้ ที่นี่