• Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR)

BIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นสำหรับการปล่อยกู้เงินบาทแบบไม่มีหลักประกันระหว่างสถาบันการเงิน ซึ่งเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงมีความผันผวนต่ำ อีกทั้งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

.

.

วิธีการคำนวณ​

ในการจัดทำอัตราดอกเบี้ย BIBOR (BIBOR Fixing) สถาบันการเงิ​นที่เป็น BIBOR contributors จะนำส่งอัตราดอกเบี้ยที่ตนยินดีปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ (prime bank) ในระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่ระยะข้ามคืนไปจนถึงระยะ 1 ปีมายัง ธปท. ซึ่ง ธปท. จะทำหน้าที่เป็นผู้คำนวณหาอัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยการตัดค่าสูงสุดและต่ำสุดออกอย่างละ 2 ค่า จากนั้นนำอัตราที่เหลือมาหาค่าเฉลี่ย โดย BIBOR contributors จะต้องนำส่งอัตราดอกเบี้ยภายในเวลา 11.00 น. จากนั้น ธปท. จะคำนวณและเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย BIBOR Fixing ในเวลา 11.15 น. ของทุกวันทำการ ที่เว็บไซต์ของ ธปท. นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ผ่านทาง Reuters (BKIBOR=BKTH) และ Bloomberg (BTHA04) อีกด้วย

 

การนำอัตราดอกเบี้ย BIBOR ไปใช้อ้างอิงในธุรกรรมการเงิน

ในระยะแรกของการส่งเสริมให้มีการนำอัตราดอกเบี้ย BIBOR ไปใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมนั้น อัตราดอกเบี้ย BIBOR ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก และธุรกรรมอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย BIBOR มีจำกัดอยู่ในสถาบันการเงินเพียงไม่กี่ราย แต่หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในต่างประเทศในปี 2008 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกประเทศมีความผันผวนเป็นอย่างมาก และบางธุรกรรมถึงกับต้องเปลี่ยนไปอ้างอิ​งอัตราดอกเบี้ยอื่นที่ผันผวนน้อยกว่า ผู้ร่วมตลาดจึงได้ตระหนักถึงข้อดีของอัตราดอกเบี้ย BIBOR และมีการนำอัตราดอกเบี้ย BIBOR ไปใช้อ้างอิงในธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทั้งธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงินและธุรกรรมที่สถาบันการเงินทำกับลูกค้าที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สินเชื่อและเงินกู้ยืมประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตั๋วแลกเงินและผลิตภัณฑ์เงินฝาก เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดของการอ้างอิง BIBOR ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณธุรกรรม จำนวนผู้เล่น และการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น

การส่งเสริมและการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. ได้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอัตราดอกเบี้ย BIBOR และส่งเสริมให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ดังต่อไปนี้

 

​  - การกำหนดเกณฑ์และวิธีการจัดทำอัตราดอกเบี้ย BIBOR (BIBOR fixing) เพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใส โดย ธปท. เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ ซึ่งรวมถึงการจัดทำ BIBOR Code of Conduct ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สถาบันการเงินที่เป็น BIBOR contributors ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำอัตราดอกเบี้ย BIBOR โดยระบุถึงแนวทางในการนำส่งอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนมีที่มาที่ไป ระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่พึงมี การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง รวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการนำอัตราดอกเบี้ย BIBOR ไปใช้อ้างอิงต่ออีกด้วย

 ​

  - การติดตามและเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย BIBOR อัตราดอกเบี้ยที่ BIBOR contributors นำส่งให้ ธปท. และ​อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมจริงในตลาดเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอัตราดอกเบี้ย BIBOR สามารถสะท้อนภาวะตลาดเงินได้เป​็นอย่างดี 

 

  - การจัดประชุมหารือร่วมกับสถาบันการเงินที่เป็น BIBOR contributors เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบ และผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

  - การมอบรางวัล BIBOR Awards ให้กับ BIBOR contributors ที่มีความโดดเด่นในการทำธุรกรรมการเงินประเภทต่างๆ ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย BIBOR เพื่อแสดงความขอบคุณ BIBOR contributors และส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย BIBOR ให้กับลูกค้าอย่างแพร่หลายต่อไป

 

  - การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย BIBOR