• THBFIX

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกู้ยืมเงินบาทระยะต่างๆ ที่คำนวณมาจากการกู้ยืมเงินดอลลาร์ สรอ. ในระยะเดียวกัน และแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทด้วยการทำธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศทำให้อัตราอ้างอิง THBFIX เคลื่อนไหวผันผวนตามสภาพคล่องดอลลาร์ สรอ. และจะยุติการเผยแพร่ไปพร้อมกับอัตราดอกเบี้ย USD LIBOR ณ สิ้นมิถุนายน 2566 ซึ่ง ธปท. และคณะทำงานสนับสนุนให้ผู้มีธุรกรรมคงค้างอ้างอิง THBFIX เร่งเตรียมการรองรับให้ทันการณ์ เช่น การปรับสัญญา การเตรียมระบบงาน เป็นต้น

.

.