คืออะไร ?

การล็อกอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต โดยมีลักษณะคล้ายสัญญา Forward แต่มีความแตกต่างตรงที่สัญญา Futures เป็นสัญญามาตรฐาน (Standardized) และจะทำการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นตลาดกลาง โดยในประเทศไทยคือ Thailand Futures Exchange (TFEX)

ดียังไง ?

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เพราะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยไม่ต้องมีวงเงินกับธนาคารพาณิชย์ ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีและทำธุรกรรมผ่านตัวกลาง (Broker) ได้เลย โดยต้องวางเงินประกันขั้นต้น (initial margin) ซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก

เหมาะกับใคร ?

1. ลักษณะของสัญญาเป็นมาตรฐาน ดังนั้น วันหมดอายุของสัญญาและจำนวนเงิน อาจไม่ตรงกับวันและจำนวนที่ต้องการใช้เงิน/ส่งมอบดอลลาร์ สรอ. โดยแต่ละสัญญามีมูลค่า USD 1,000

2. ผู้ใช้สามารถเลือกรับว่าจะรับมอบหรือส่งมอบเงินดอลลาร์ สรอ. จริงหรือไม่

3. ผู้ใช้ต้องติดตามมูลค่าสัญญาทุกวัน เพราะมีการคำนวณกำไร/ขาดทุนเป็นประจำทุกวันทำการ อาจต้องวางหลักประกันเพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับหลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin)

4. มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย