คืออะไร ?

การบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน จะช่วยให้ผู้ประกอบธุกิจสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อทั้งรายได้และรายจ่ายในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถชดเชยกันได้ เช่น หากเงินบาทอ่อนค่า แม้จะทำให้ต้นทุนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น แต่รายได้ในรูปเงินบาทก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ประกอบธุรกิจสามารถบริหารให้รายได้และรายจ่ายเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากขึ้น เนื่องจากจะทำให้รายได้และรายจ่ายที่มีมูลค่าเท่ากันหักล้างกันได้ลงตัว

ดียังไง ?

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยง
  • ไม่ต้องเสีย (spread) จากการที่ต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศหลายรอบ

เหมาะกับใคร ?

ผู้ที่มีทั้งรายรับและจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นประจำ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจทั้งนำเข้าและส่งออก ซึ่งหากสามารถบริหารกระแสเงินสดทั้งขารับและขาจ่ายให้พอดีกัน ก็จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ตัวอย่าง Natural Hedge: Matching

การจับคู่ รายได้จากคู่ค้ารายหนึ่ง กับรายจ่ายสกุลเดียวกันที่ต้องชำระให้คู่ค้าอีกรายหนึ่ง โดยช่วงเวลาในการรับและจ่ายเงินอาจจะตรงกันหรือไม่ก็ได้

อ่านต่อ

ตัวอย่าง Natural Hedge: Netting

การนำรายได้และรายจ่ายสกุลเดียวกันกับคู่ค้ารายเดียวกัน หรือคู่ค้าหลายราย   มาหักกลบลบหนี้กันก่อนแล้วจึงรับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศด้วยยอดสุทธิ (net)

อ่านต่อ