ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS)

เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย และส่งเสริมความเจริญอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค โดยการประชุมระดับผู้นำ ACMECS จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา ซึ่งผู้นำประเทศสมาชิกได้ลงนามในปฏิญญาพุกามเพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือ ACMECS

ธปท. มีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการ และอนุกรรมการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการสอดประสานด้านเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินกับประเทศสมาชิก เพื่อผลักดันการเชื่อมโยงด้านการชำระเงิน และการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลยุทธ์การต่างประเทศ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สายองค์กรสัมพันธ์

E-mail: IND-InterStrategy@bot.or.th