ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)

ธปท. มีส่วนร่วมในการเจรจาจัดทำในความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในด้านที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีภาคบริการทางการเงิน การลงทุน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เจรจาจัดทำความตกลง FTA ในระดับทวิภาคีกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และชิลี เป็นต้น

ในระดับพหุภาคีนั้น ประเทศไทยดำเนินการเจรจาผ่านกรอบความร่วมมืออาเซียน เนื่องจากการเจรจาในฐานะกลุ่มประเทศจะช่วยให้มีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น อาทิ สัญญา FTA ระหว่างอาเซียนกับจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เป็นรายประเทศ และกรอบความร่วมมือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่งเป็นสัญญา FTA ที่รวมกลุ่มประเทศ อาเซียน ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1-2 ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สายองค์กรสัมพันธ์

E-mail: IND-Cooperation@bot.or.th