การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

Issuance of BOT Bonds/Bills

การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(Issuance of BOT Bonds/Bills)

ธปท. ออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดูดซับสภาพคล่องในระบบการเงิน โดย ธปท. จะประกาศตารางการประมูลพันธบัตรล่วงหน้าทุกเดือนผ่าน Website ของ ธปท. ​พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยทุกประเภทจะจำหน่ายโดยวิธีการประมูลแบบแข่งขันราคา (Competitive bidding) และแบบไม่แข่งขันราคา (Non-Competitive Bidding) นอกจากนี้ ความถี่ในการประมูลพันธบัตรแต่ละรุ่นจะขึ้นอยู่กับประเภทและอายุของพันธบัตร

 

 

แผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2566

BOTbond

หนังสือเวียน

- หนังสือเวียนที่ ฝตง.(1ก) ว.6/2550 เรื่อง การยกเลิกระเบียบ และออกใช้ระเบียบการออกพันธบัตร ธปท.

- หนังสือเวียนที่ ฝตง.(21) ว.8/2555 เรื่อง การยกเลิกประกาศ และออกใช้ประกาศฉบับใหม่

- หนังสือเวียนที่ ฝตง.(21) ว.17/2558 เรื่อง การยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 108/2555 เรื่อง วิธีการจำหน่าย ผู้มีสิทธิประมูลวิธีการประมูล การจัดสรร และการชำระราคาพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับใหม่แทน

- หนังสือเวียนที่ ฝตง.(21) ว.6/2560 เรื่อง นำส่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตร ธปท.(มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 60)​

​- หนังสือเวียนที่ ฝตง.(21) ว.13/2564 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และประกาศที่เกี่ยวข้อง (มีผลตั้งแต่ 15 มี.ค. 64)​

- หนังสือเวียนที่ ฝตง.(21) ว.49/2565 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2565 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) (มีผลตั้งแต่ 15 ส.ค. 65)​