การดำเนินการของ ธปท. ผ่านตลาดการเงิน

Open Market Operations: OMOs

การดำเนินการของ ธปท. ผ่านตลาดการเงิน

(Open Market Operations: OMOs)

การดำเนินการผ่านตลาดการเงินเป็นเครื่องมือหลักที่ ธปท. ใช้ในการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และดูแลให้สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์มีเพียงพอต่อความต้องการของระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งเพื่อดำรงเงินฝากที่ ธปท. ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด (reserve requirement) และเพื่อชำระบัญชี (Demand for Settlement Balance) โดยปัจจุบัน ธปท. ดำเนินการในตลาดการเงินผ่านเครื่องหลัก 4 ประเภท ได้แก่