ธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ภาครัฐ

Outright Purchase and Sale of Public Sector Debt Securities

ธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ภาครัฐ

(Outright Purchase and Sale of Public Sector Debt Securities)

ธุรกรรมซื้อ/ขายขาดตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดรองระหว่าง ธปท. กับสถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตั้ง (Outright Counterparty) เป็นธุรกรรมที่ใช้ในการปรับสภาพคล่องแบบระยะยาว โดย ธปท. อาจซื้อขาดตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อปล่อยสภาพคล่องรองรับความต้องการเงินสดหมุนเวียนในระบบที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มหรือชดเชยตราสารหนี้ภาครัฐที่ ธปท. ถือครองที่ครบกำหนด สำหรับการใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท.​​