สวอปเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Swap)

 

ธุรกรรม FX swap เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ ธปท. ใช้ในการบริหารสภาพคล่องในระบบ โดย ธปท. สามารถทำธุรกรรม Sell/Buy swap กับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อดูดซับสภาพคล่องเงินบาท

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน