ธุรกรรมให้กู้ยืมสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน

Standing Lending Facility

ธุรกรรมให้กู้ยืมสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน (Standing Lending Facility)

ธุรกรรมให้กู้ยืมสภาพคล่อง ณ สิ้นวัน เป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างตั้งรับ (Standing facilities) ของ ธปท. สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคล่องสามารถเข้ามากู้ยืมสภาพคล่องจาก ธปท. ระยะข้ามคืน ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยต้องใช้สินทรัพย์หลักประกันตามที่ ธปท. กำหนดเป็นหลักประกัน และจะสามารถกู้ยืมได้ในจำนวนที่ไม่เกินมูลค่าหลักประกันหักด้วยส่วนลด ​

 

หนังสือเวียน

- หนังสือเวียน ที่ ฝตง.(1ก) ว. 3/2553 เรื่อง การยกเลิกระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 83/2551 และระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 109/2552

- หนังสือเวียน ที่ ฝตง.(1ก) ว. 4/2554 เรื่อง การประกาศรับหลักทรัพย์รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเป็นตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับซื้อเพิ่มเติมตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 39/2553

- หนังสือเวียน ที่ ฝตง.(21) ว. 11/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 39/2553 และระเบียบธปท. ที่ สกง. 18/2555 รวมทั้งเอกสารแนบท้ายระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเวียน ที่ ฝตง.(21) ว. 12/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 39/2553

- หนังสือเวียน ที่ ฝตง.(21) ว. 7/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 35/2553 การยกเลิกระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 39/2553 และออกใช้ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 3/2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเวียน ที่ ฝตง.(21) ว. 2/2563 เรื่อง แก้ไขระเบียบ สกง. 3/2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

​​- หนังสือเวียน ที่ ฝตง.(21) ว. 14/2566 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 35/2553 และ ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 3/2560 และประกาศ ธปท. ที่ สกง. 71/2559

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สถิติตลาดการเงิน

อัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน