หน้าต่างตั้งรับ (Standing Facilities)

หน้าต่างตั้งรับเป็นช่องทางที่ ธปท. เปิดให้สถาบันการเงินที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน หรือขาดสภาพคล่องสามารถปรับสภาพคล่องได้ในช่วงสิ้นวัน ผ่านธุรกรรมการรับฝากเงิน (deposit facility) หรือธุรกรรมให้กู้ยืมเงิน (lending facility) โดยการดูแลความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยผ่านระบบ “corridor system” นี้ หน้าต่างตั้งรับเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในตลาดเงิน โดยทำหน้าที่ เป็น safety valve ของระบบ โดยอัตราดอกเบี้ยของหน้าต่างนี้จะเป็นขอบเขตจำกัดความผันผวนด้านบน (Cap) และด้านล่าง (Floor) ของอัตราดอกเบี้ยระยะข้ามคืนในตลาด (Interest Rate Corridor)