ธุรกรรมในตลาดการเงินอื่น ๆ

ธุรกรรมในตลาดการเงินอื่น ๆ

ธุรกรรมยืมตราสารหนี้ (Securities Borrowing Facility)

ธปท. สามารถทำธุรกรรมยืมตราสารหนี้ภาครัฐจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ/หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้​

ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องในกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)

เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการทำธุรกรรมด้านตลาดการเงินในกรณีที่ ธปท. ประกาศใช้ BAHTNET Offline (BNO) เพื่อเอื้อให้การบริหารสภาพคล่องในระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกำหนด